top of page
Avís Legal

Vostè està visitant la pàgina web de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant, on es troba informació de l'establiment hoteler, amb la possibilitat d'efectuar reserves d'habitacions i contractar paquets, ofertes o altres serveis que ofereixen a l'establiment.

TITULARITAT
Aquest web i els dominis relacionats són propietat de la societat mercantil MEDITERRANEAN HOTELS RURAL, SL
Queda prohibida la reproducció, fins i tot parcial, de el disseny o continguts d'aquesta web.
La marca, model i dissenys de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant estan registrats i protegits, sent propietat de MEDITERRANEAN HOTELS RURAL, SL
En compliment del que estipula la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació
(LSSICE), us informem que MEDITERRANEAN HOTELS RURAL, SL, amb CIF B66984667 domicili a Carrer Can Gasparó s / n, 17535 Planoles (Espanya), figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.873, Foli 1, Full 501.577, Inscripció 1a.
D'ara endavant, quan es faci servir el nom comercial de Can Gasparó hotel Rural & Restaurant es farà referència a aquesta marca i la societat mercantil propietària MEDITERRANEAN HOTELS RURAL, SL

CONDICIONS D'ÚS
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació. L'usuari es compromet a utilitzar el web i els serveis posats a la seva disposició d'acord amb la llei, moral i bons costums, abstenint-se d'utilitzar-la amb fins il·lícits, en contra del que estableixen aquestes normes, o de qualsevol forma que
pugui perjudicar a tercers o impedir el normal ús d'aquest web per a la resta d'usuaris. Els serveis que s'ofereixen i es presten a través del web estan destinats als majors d'edat pel que els usuaris que contractin serveis a través d'aquesta plataforma manifesten ser majors d'edat. Serà responsabilitat exclusiva de l'usuari les conseqüències que es derivin de l'ús d'aquesta web.

EXCLUSIÓ D'USUARIS
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant es reserva el dret a retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació de serveis a aquells usuaris que hagin incomplert el que estableix aquest document, o incorregut en violació de les lleis, la moral o l'ordre públic. L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia a exercitar les accions legals pertinents per a l'exigència de responsabilitat.

DRET DE MODIFICACIÓ
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avís previ o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant, l'atenta lectura de l'Avís Legal vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s'ha d'abstenir respecte a l'ús de la present pàgina web.

hipervincles
Els hipervincles poden oferir accés a llocs gestionats per tercers, sobre els quals Can Gasparó Gastronomic & Boutique Hotel no exerceix cap control. En aquest sentit, Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant queda eximit de qualsevol responsabilitat pel contingut d'aquests llocs.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'el funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona
afectada.
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no serà responsable de la interrupció de l'servei, suspensió, caiguda temporal de servidor, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no directament imputables a Can Gasparó Gastronomic & Boutique Hotel.
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no es fa responsable de possibles danys que es poguessin derivar d'interferències, interrupcions, virus informàtics i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema.
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'el funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari per tercers allotjats fora de web de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant, per el que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. L'usuari respondrà dels danys i / o perjudicis de qualsevol naturalesa que Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant pogués
patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.
Tot i prestar l'atenció i control sobre la informació publicada, aquesta pot contenir imprecisions, errades, omissions i / o incorreccions. Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no garanteix la fiabilitat, exactitud i / o seguretat del seu contingut, i declina tota responsabilitat.

PROCÉS CONTRACTUAL I DE RESERVA
A l'efecte de l'Art. 27 de la LSSICE, el procés contractual realitzat per mitjà del web de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant es realitzarà mitjançant els següents passos:
- Primer: Redirecció mitjançant botó o links de reserva a l'gestor de reserves per procedir a la selecció de dates d'estada.
- Segon: Elecció de el tipus d'habitació, tarifa, nombre d'unitats i nombre de persones.
- Tercer: Selecció de suplements i serveis addicionals amb mostra de el preu final.
- Quart: Inserció tant de dades personals relatives a la reserva, així com de la targeta bancària utilitzada com a garantia de la reserva, i acceptació de condicions de la reserva, preus i condicions de la tarifa escollida.
- Cinquè: Formalització de la reserva, mostra de pàgina de confirmació.
- Sisè: Enviament de correu electrònic de confirmació de la reserva amb dades de la mateixa.
A l'formalitzar la reserva es generarà un document electrònic que posteriorment s'incorporarà als arxius de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant. L'usuari tindrà en tot moment ple accés i coneixement de la mateixa per mitjà de la remissió d'un correu electrònic amb el seu contingut a la finalització de l'tràmit per servei.
Un cop formalitzada la reserva, es prega el client que revisi el contingut de la mateixa de manera que pugui identificar possibles errors en la introducció de dades; en cas de ser necessària la seva correcció, l'usuari haurà de contactar amb l'hotel per esmenar la incidència.
Determinades modificacions o cancel·lacions poden contravenir les condicions de la tarifa o la reserva que vénen marcades per cada hotel.

SEGURETAT A LES COMUNICACIONS
En el servei de reserves "on line" es garanteix la seguretat i confidencialitat en les transaccions.
La connexió a l'servei transaccional es realitza a través d'un servidor segur. Es tracta de la tecnologia estàndard de seguretat a internet, Secure Socket Layer (SSL), que aplica un sistema d'encriptació per proporcionar la màxima confidencialitat en les dades que per ella es transmeten.
La informació es transmet xifrada assegurant que la mateixa només és intel·ligible per a l'ordinador de client i el servidor de la titular del web. La verificació que la connexió s'efectua a través d'un servidor segur es podrà comprovar a través d'algun dels següents sistemes:
- L'adreça web d'un servidor segur comença per https: //
- Mitjançant una indicació del seu navegador en el qual apareix una clau sencera a un cadenat tancat a la part inferior de la pantalla

Protecció de dades personals
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant assegura el compliment de les obligacions disposades en la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
En el moment de fer una reserva, li demanem dades personals com ara nom, adreça postal i de correu electrònic, número de telèfon, dades de pagament i preferències per a l'estada, entre d'altres. Aquestes dades es faran servir principalment per a la gestió de la reserva online. En cas que no siguin facilitades totes les dades marcades com a obligatoris, Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no podrà respondre a les peticions formulades. L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de la
informació transmesa.

Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant podran fer ús d'aquestes dades per enviar-li o requerir informació relacionada amb la seva reserva o posteriorment mantenir-lo informat de promocions i novetats.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant l'informa que les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer propietat de la societat MEDITERRANEAN HOTELS RURAL, SL, qui es compromet a prendre les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les dades i prevenir la seva revelació a terceres persones no autoritzades.
Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada a Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant (MEDITERRANEAN HOTELS RURAL, SL), a la següent adreça postal: Carrer Can Gasparó s / n, 17535 Planoles, Girona ( Espanya).

La sol·licitud ha de contenir segons correspongui:
a) Si la sol·licitud la s'exercita el titular:
- Identitat de la persona sol·licitant: nom i cognoms de l'interessat i fotocòpia de DNI o document
equivalent, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat.
- Domicili a efectes de notificacions
- Petició concreta (accés, rectificació, cancel·lació i oposició)
- En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d'indicar a quines dades es
refereix i / o la correcció que s'hagi de fer i aportar els documents acreditatius que sustenten la
petició que formula.
- Data i signatura de la persona sol·licitant
b) Si la sol·licitud s'exercita a través de representant voluntari o legal:
- Identitat de la persona sol·licitant: nom i cognoms de l'interessat i fotocòpia de DNI o document
equivalent, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat.
- Identitat de l'representant: nom i cognoms de l'representant i fotocòpia de DNI o
document equivalent, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat.
- Document on el titular atorga poders a l'representant per actuar en nom seu.
- Domicili a efectes de notificacions
- Petició concreta (accés, rectificació, cancel·lació i oposició)
- En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d'indicar a quines dades es
refereix i / o la correcció que s'hagi de fer i aportar els documents acreditatius que sustenten la
petició que formula.
- Data i signatura de la persona sol·licitant

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant, o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors o propietaris per al seu ús.
En cap cas l'accés a la pàgina web implica cap tipus de transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. El present Avís Legal de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant.
L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.
Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic info@gasparo.cat

Llei aplicable i jurisdicció
Aquest avís i normes d'ús es regeixen per la Llei Espanyola. Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi oa qualsevol altre que , si escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya)

 

bottom of page