top of page
20190526_212555[114800].jpg

L'edifici de Can Gasparó

Hotel Rural Ecològic

Can Gasparo Hotel Ecofriendly hotel

L'edifici de l'Hotel Can Gasparó va ser guardonat amb el premi Pontos de construcció ecològica a la Fira de Frankfurt del 2007.

La reforma que es va dur a terme va voler conservar els elements originals antics, utilitzant les més avançades tècniques de construcció sostenible, tot això gràcies a l'experiència en aquest tipus de construcció dels seus promotors i de la seva passió pel respecte a la natura.

Les principals característiques ecològiques de l'edifici són ...

 

REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ

S'han conservat les parets de pedra originals i les reparacions necessàries s'han efectuat amb el mateix tipus de pedra per respectar l'estil i imatge original.

S'han conservat les bigues i taulons de fusta del sostre original. Les noves bigues estructurals de fusta són de fusta laminada Frosch d'explotacions sostenibles.

No ha estat possible utilitzar lloses de pedra a la teulada donat el seu escàs pendent i la inviabilitat de poder efectuar un manteniment apropiat. Les lloses originals que encara quedaven en algunes zones de la teulada van ser donades per a la restauració d'altres edificis i esglésiessies antigues dels voltants.

El corró de pedra que tradicionalment s'utilitzava en aquestes masies antigues per allisar cada determinat nombre d'anys la capa de fang de les teulades, ha pogut ser recuperat i forma part de la decoració actual.

Per mantenir la seguretat va ser necessari realitzar nous paviments amb una làmina de fusta de 2 centímetres recoberta amb un forjat de ferro i una capa de formigó de 5 centímetres, sobre la qual s'ha col·locat el paviment definitiu. S'hagués preferit no haver de recórrer al forjat de ferro però la seguretat de l'edifici i els que l'habiten ho van fer necessari.

 

CAMPS GEOMAGNÈTICS

A la rehabilitació es van determinar els camps geomagnètics situats sota l'edifici ja que aquest és travessat per dos corrents subterranis  d'aigua. La distribució de les habitacions es va efectuar de manera que s'evités l'impacte d'aquests camps i que tots els llits estiguessin en llocs sense alteracions tel·lúriques, assegurant un òptim descans.

Segons alguns experts l'habitació Chateaubriand és travessada per una línia Peyre de caràcter positiu.

Els camps electromagnètics creats per les instal·lacions elèctriques de l'edifici han quedat minimitzats de forma natural per les preses de terra en les parets de pedra.

 

ENERGIA

La generació d'energia es va basar en un triple sistema:

Tubs solars de buit: per a la generació d'aigua calenta sanitària (ACS) es va escollir aquest sistema per evitar les pèrdues d'energia que pateixen les plaques convencionals als climes freds i ventosos. La instal·lació efectuada per Inygen i finançada parcialment ICAEN .

Caldera de llenya de 30KW: fem servir llenya dels boscos de la mateixa finca. L'activitat forestal és important per a preservar l'entorn i mantenir els boscos nets. Aquesta caldera és utilitzada per a la calefacció i ACS, sent la font principal de la finca. Es tracta d'una font renovable i pel que fa a el Protocol de Kyoto es considera que no emet diòxid de carboni. Presenta certs problemes de regulació i de baix rendiment energètic, ja que el tipus de fusta predominant impedeix l'ús de sistemes de recirculació de gasos calents.

Caldera de propà de 30KW: per a l'ús en cuina i com a font de reserva energètica per calefacció i ACS.

 

SISTEMA DE CALEFACCIÓ

El sistema de calefacció s'ha realitzat amb radiadors de ferro perque és la millor elecció per a un edifici amb gran inèrcia tèrmica.

 

AÏLLAMENT

Per disminuir el consum d'energia s'ha millorat l'aïllament de l'edifici.

L'edifici té parets de pedra d'entre 50 i 60 centímetres de gruix, el que fa tingui una gran inèrcia tèrmica que s'ha procurat no alterar. Per això, no s'ha posat aïllament a les parets i s'ha evitat l'excés de roba i mobles al costat de aquestes.

Dues terceres parts del sostre van ser reparades en primera instància i es va aprofitar per millorar el seu aïllament, instal·lant sobre del seu entramat original de bigues, una nova estructura amb llistons de ferro i fusta, omplerts amb làmines de suro de la casa Germans Berná. Per sobre es va col·locar onduline i teula envellida. La tercera part restant va ser aïllada el 2011 amb poliestirè extruït de 8 centímetres.

Els vidres ocupen un important paper en l'aïllament. El subministrament i la selecció de vidres i les seves característiques segons les diverses orientacions ha estat realitzat per la casa Saint Gobain Glass. Destaca la creació d'una finestra en l'orientació nord que permet aprofitar la llum blanca d'aquesta orientació sense perdre més energia que l'habitual de la paret de pedra.

A la façana sud es van incorporar vidres Bioclean que gràcies a una fina capa transparent d'un mineral fotocatalític i hidròfil realitza una funció auto-netejable: els raigs ultraviolats de la llum del dia descomponen la brutícia dipositada a l'exterior que la pluja la eliminarà més tard. Si no plou, el vidre ofereix una neteja molt més senzilla.

També es van efectuar millores a la fusteria d'algunes portes que com no s'ajustaven perfectament, creaven pèrdues energètiques.

 

CONTROL DEL SOROLL

L'entorn és d'una tranquil·litat total, cosa que ha permès obrir grans espais a l'exterior i així aprofitar les vistes.

Per disminuir la generació de sorolls a l'interior de l'edifici i la seva transmissió a altres parts d'aquest, s'han instal·lat canonades de propilè anti soroll als baixants, s'ha aïllat la sala de màquines afegint una capa de suro de 500 kg / m3 i una paret de celucón a la paret de pedra existent de 50 cm. Altres dependències menors també han estat aïllades pel mateix procediment.

El tipus de paviments redueix també la transmissió de sorolls. Les habitacions White i Emerson estan equipades amb una moqueta ecològica anti-soroll de Interface .

Per evitar la producció de sorolls a les conduccions de la calefacció, s'ha instal·lat un sistema de variació de potència de les bombes que permet la seva adaptació a les necessitats de calefacció de cada moment, evitant la velocitat excessiva de circulació d'aigua.

 

GESTIÓ DE L'AIGUA

La finca disposa d'una captació pròpia d'aigua de gran qualitat que compleix tots els requisits sanitaris segons les analítiques de laboratoris homologats. L'aigua s'emmagatzema en un dipòsit de 20 metres cúbics.

Es disposa d'una bassa de reserva de 120 metres cúbics amb sistema de filtració, depuració i ventilació, on es van dipositar carpes reals per evitar la presència de mosquits.

 

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

Aquest ha estat el principal problema ecològic de la construcció. Es va optar per sistemes de baix consum, llarga durada i reduït camp magnètic però les prestacions quant a estètica, intensitat de llum i rapidesa de resposta han forçat que en gran nombre de les instal·lacions, s'hagi hagut de canviar el tipus d'il·luminació. Cal tenir present que, com son de pedra, les parets absorbeixen gran quantitat d'energia lluminosa, cosa que obliga a incrementar la potència de les instal·lacions. Els daltabaixos en el subministrament de corrent elèctric han fet necessari instal·lar sistemes propis per evitar les pujades i baixades de tensió.

El 2011 es va iniciar un canvi cap a llums de tecnologia LED.

 

MATERIALS

Sempre que ha estat viable, s'ha recorregut a materials ecològics acreditats.

El cas de les fustes, com ja ha estat comentat anteriorment, es van fer servir fustes Frosch d'explotacions sostenibles.

Les pintures són de la casa Monto i són pintures al silicat que afavoreixen la transpiració. A les zones comunes de la planta baixa s'ha pintat amb el color blau típic dels Pirineus que segons la tradició "no deixa entrar a les bruixes".

A les dutxes (que són de vidre i acer) s'ha utilitzat Naturcal (calç amb gran contingut natural en sílice) amb una capa impermeabilitzant.

Les parets han estat recobertes amb una capa fixadora per evitar el despreniment de pols.

Les bigues i fustes en general han estat tractades amb una pintura ecològica que a el mateix temps evita la proliferació de corc.

Un aspecte negatiu ha estat el que les pintures a l'aigua utilitzades per les finestres provoquen cert grau d'adherència amb les gomes utilitzades a les juntes per evitar el pas de l'aire.

Hubach, un forjador local, ha estat qui ha realitzat tots els treballs en ferro de forja per escales, baranes, suports d'il·luminació, etc.

Electrodomèstics i televisors de pantalla plana són de baix consum i disposen de la corresponent etiqueta europea.

Gran part del mobiliari és reciclat i reutilitzat.

 

 

bottom of page