top of page

 POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB


www.hotelcangasparo.com   I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Can Gasparó Hotel
Rural & Restaurant (en endavant, també Lloc Web) es compromet a
adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell
de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.    Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i
europea vigent en matèria de protecció de dades personals en
internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:


  * El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de
  27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
  físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la
  lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
  * La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
  Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  * El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova
  el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
  desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
  * La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
  Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).


    Identitat de l'responsable de l'tractament de les dades personals

El responsable de l'tractament de les dades personals recollides a Can
Gasparó Hotel Rural & Restaurant és: Mediterranean Hotels Rural, SL,
proveïda de NIF: B66984667 i inscrit a: Registre Mercantil de Girona
amb les següents dades registrals:, el representant és: Carla Cid
Olivera (en endavant, responsable de l'tractament). Les seves dades de
contacte són els següents:

Direcció: Carrer Can Gasparó, s / n. Planoles. 17535. Girona. Catalunya.
Espanya.

Telèfon de contacte: 972736077

E-mail de contacte: info@gasparo.cat    Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, li
informem que les dades personals recollides per Can Gasparó Hotel
Rural & Restaurant, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines
quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de
poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre
Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant i l'Usuari o el manteniment de
la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o
per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest. Així mateix, d'
conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui de
aplicació l'excepció prevista en l'article 30.5 de l'RGPD, es
Mantine un registre d'activitats de tractament que especifica, segons
les seves finalitats, les activitats de tractament portades a terme i les
altres circumstàncies establertes en el RGPD.    Principis aplicables a l'tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als
següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD i en el
article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:


  * Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requereix en tot
  moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació
  completament transparent dels fins per als quals es recullen
  les dades personals.
  * Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran
  recollits amb fins determinats, explícits i legítims.
  * Principi de minimització de dades: les dades personals recollides
  seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els
  fins per als quals són tractats.
  * Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i
  estar sempre actualitzats.
  * Principi de limitació de l'termini de conservació: les dades
  personals només seran mantinguts de manera que es permeti la
  identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als
  fins de la seva tractament.
  * Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals
  seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i
  confidencialitat.
  * Principi de responsabilitat proactiva: el responsable de l'
  tractament serà responsable d'assegurar que els principis
  anteriors es compleixen.


    Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Can Gasparó Hotel Rural &
Restaurant són únicament dades identificatives. En cap cas, es
tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'
article 9 de l'RGPD.    Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el
consentiment. Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant es compromet a
demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al
tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol
moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. com a regla
general, la retirada de l'consentiment no condicionarà l'ús del Lloc
Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades
a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o
per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà
en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria
pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament
de l'operació realitzada.    Caps de el tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionats per Can Gasparó Hotel
Rural & Restaurant amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i
complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o
el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que
aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial
de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'
objecte social de Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant, així com per a la
extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar
al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat,
funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà el
Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques de l'tractament a què es
destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a
la informació recopilada.    Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim
necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament
durant el següent termini: 2 anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva
supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà el
Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades
personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per
determinar aquest termini.    Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari seran compartits amb els següents
destinataris o categories de destinataris:

Google Analytics

Wix

En cas que el responsable de l'tractament tingui la intenció de
transferir dades personals a un tercer país o organització
internacional, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, es
informarà l'Usuari sobre el tercer país o organització internacional
a el qual es té la intenció de transferir les dades, així com de la
existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.    Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran
atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de
forma lícita per Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant. Si es tracta d'un
menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o
tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit a la
mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.    Secret i seguretat de les dades personals

Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant es compromet a adoptar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat
adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la
seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció,
pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals
transmesos, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o
accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d'un certificat SSL (Secure Socket Layer), que
assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i
confidencial, a l'ésser la transmissió de les dades entre el servidor i el
Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant no pot
garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total de
hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals,
el responsable de l'tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense
dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat dels
dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als
drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix
en l'article 4 de l'RGPD, s'entén per violació de la seguretat de
les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la
destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades
personals transmesos, conservats o tractats d'una altra manera, o la
comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel
Responsable de l'tractament, qui es compromet a informar de ia
garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta
confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota
persona a la qual li faci accessible la informació.    Drets derivats de l'tractament de les dades personals

L'Usuari té sobre Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant i podrà, per
tant, exercir davant el responsable de l'tractament dels següents
drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals:


  * / Dret d'accés: / És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació
  de si Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant està tractant o no els seus
  dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre
  seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que Can
  Gasparó Hotel Rural & Restaurant hagi realitzat o realitzi, així com,
  entre altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquests
  dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o
  previstes dels mateixos.
  * / Dret de rectificació: / És el dret de l'Usuari a què es
  modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o,
  tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
  * / Dret de supressió ( "el dret a l'oblit"): / És el dret de l'
  Usuari, sempre que la legislació vigent no s'estableixi el
  contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan
  aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser
  recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment a l'
  tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari es
  s'oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per
  continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats
  ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en
  compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin
  estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la
  societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir
  les dades, el responsable de l'tractament, tenint en compte la
  tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar
  mesures raonables per informar els responsables que estiguin
  tractant les dades personals de la sol·licitud d'l'interessat de
  supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
  * / Dret a la limitació de l'tractament: / És el dret de l'Usuari
  a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té
  dret a obtenir la limitació de l'tractament quan s'impugni la
  exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el
  Responsable de l'tractament ja no necessiti les dades personals,
  però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan el
  Usuari s'hagi oposat a el tractament.
  * / Dret a la portabilitat de les dades: / En el cas que el
  tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari haurà
  dret a rebre de l'responsable de l'tractament les seves dades
  personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura
  mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable de l'tractament.
  Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable de l'tractament
  transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
  * / Dret d'oposició: / És el dret de l'Usuari a que no es porti a
  terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el
  tractament dels mateixos per part de Can Gasparó Hotel Rural &
  Restaurant.
  * / Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament
  en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de
  perfils: / És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió
  individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de
  les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent
  llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació
escrita dirigida a el responsable de l'tractament amb la referència
"RGPD-www.hotelcangasparo.com", especificant:


  * Nom, cognoms de l'Usuari i còpia de l'DNI. En els casos en què
  s'admeti la representació, serà també necessària la
  identificació pel mateix mitjà de la persona que representa el
  Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. la
  fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà
  vàlid en dret que acrediti la identitat.
  * Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a
  la qual es vol accedir.
  * Domicili a efecte de notificacions.
  * Data i signatura de la persona sol·licitant.
  * Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la
següent direcció i / o correu electrònic:

Adreça postal: Carrer Can Gasparó, s / n. Planoles. 17535. Girona.
Catalunya. Espanya.

Correu electrònic: info@gasparo.cat    Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir
a pàgines web de tercers diferents de Can Gasparó Hotel Rural &
Restaurant, i que per tant no són operats per Can Gasparó Hotel Rural
& Restaurant. Els titulars d'aquests llocs web de disposar de les seves
pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada
cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de
privacitat.    Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció
de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves
dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva ia
presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular,
a l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o
lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de
control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).   II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les
condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes
en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de
les seves dades personals perquè el responsable de l'tractament pugui
procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats
indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política
de Privacitat de la mateixa.

Can Gasparó Hotel Rural & Restaurant es reserva el dret a modificar
la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat
per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta
Política de Privadesa no seran notificats de forma explícita a l'
Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de manera
periòdica per estar a l'tant dels canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada per adaptar-se a l'Reglament
(UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de
aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

bottom of page